МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 ДИРЕКЦИЯ "ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР -БУРГАС

 

ТЪРГОВЕ

 

З А П О В Е Д

 

№ 8121з - 564/15.05.2015 г.

 

23.04.2015 г.

 

13.02.2015 г.

 

 

 

06.02.2015 г.

 

О Б Я В А

 

            Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед №8121з-631/29.09.2014г. на министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 12.03.2015г. за отдаване под наем следния недвижим имот:

Площ от 1.00 (един) кв.м., представляваща част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ул. “Янко Комитов” №34, във фоайето на административната сграда на група “РОППСС” към сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Бургас с предназначение: монтиране на автомат за топли напитки, при първоначална месечна цена-100,80лв. без ДДС за 1.00 (един) кв.м. Консумативни разходи-за сметка на наемателя месечно – 42.00лв. без ДДС. Депозит за участие – 11.00лв.

Срок на наемното отношение–7 (седем) г. Цена на тръжната документация: – 12.00 лв. с ДДС, платими в брой в касата на ОДМВР – Бургас или по банкова сметка: IBAN BG 47STSA93003100001001, BIC STSABGSF.

Срок и място на закупуване на документация за участие- всеки работен ден от 25.02.2015г. до 11.03.2015г. включително, от 09.00 ч. до 12.00 ч. в сектор “Финансово осигуряване” при ОДМВР Бургас, гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” №46.

            Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга- до 17.00ч. на 11.03.2015г. включително, в деловодството на Областна дирекция на МВР – Бургас.

 

 

 

07.10.2014 г.

 

 

 

16.09.2014 г.

З А П О В Е Д

№ 8121з-538/11.09.2014г.

        ОТНОСНО: Определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, открит със заповед рег. № Із-969/08.05.2014г. на министъра на вътрешните работи

        На основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и като взех предвид протокол рег. №20414/02.07.2014г., изготвен от комисията по провеждане на търга, назначена със заповед рег. № Із-969/08.05.2014г. на министъра на вътрешните работи

ЗАПОВЯДВАМ:

        1. Определям ЕТ “Деси – Вълчо Стоянов”, ЕИК 102079613, класиран на първо място в протокол рег. №20414/02.07.2014г., изготвен от комисията по провеждане на търга за участник спечелил проведения на 30.06.2014г. търг и за наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ площ от 1,00 (един) кв.м, находяща се във фоайето на административната сграда на ОДМВР Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, с предназначение - монтиране на автомат за топли напитки за срок от 7 (седем) години.

         2. Определям месечна наемна цена за имота по т. 1 в размер на 404,04 (четиристотин и четири лева и четири стотинки ) лв. без ДДС.

       3. Упълномощавам Георги Димов Костов – директор на ОДМВР Бургас, да сключи утвърдения със заповед рег. №Із-969/08.05.2014г. на министъра на вътрешните работи договор за отдаване под наем на имота, описан в т.1 и при цената, посочена в т.2, да подписва допълнителни споразумения, както и да прекрати договора, в случаите, предвидени в него.

        4. Препис от настоящата заповед да се постави на информационното табло в сградата на ОДМВР Бургас, като се отбележи датата на поставяне, както и интернет страницата на ОДМВР Бургас.

         5. Заповедта да се съобщи на участниците в търга по реда на АПК.

        6. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез министъра на вътрешните работи пред Върховния административен съд.

        Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на ОДМВР Бургас.

        Копие от заповедта да се изпрати на директора на ОДМВР Бургас за сведение и изпълнение.

                                                                                                                                                                                                 МИНИСТЪР: /п/

                                                                                                                                                                                                           Йордан Бакалов

16.09.2014 г.

З А П О В Е Д

№8121з-540/11.09.2014г.

ОТНОСНО: Прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост, открит със заповед рег. №Iз-971/08.05.2014г. на министъра на вътрешните работи

         На основание чл.46 вр. чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 33, т. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи и въз основа на протокол рег. №20413/02.07.2014г., изготвен от комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, назначена със заповед рег. №Iз-971/08.05.2014г. на министъра на вътрешните работи,

ЗАПОВЯДВАМ:

        1.Прекратявам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:

Площ от 2,00 (два) кв.м, находяща се във фоайето на административната сграда на група “РОППСС” в сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. “Янко Комитов” № 34, с предназначение - монтиране на банкомат поради липсата на подадени заявления за участие в определения срок – до 17,00 часа на 27.06.2014г.

        2.Препис от настоящата заповед да се постави на информационното табло в сградата на ОДМВР Бургас, като се отбележи датата на поставяне, както и на интернет страницата на ОДМВР Бургас.

         3.Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез министъра на вътрешните работи пред Върховния административен съд.

Копие от заповедта да се изпрати на директора на ОДМВР Бургас за сведение и изпълнение.

                                                                                              МИНИСТЪР: /п/

                                                                                                          Йордан Бакалов

 

16.09.2014 г.

З А П О В Е Д

8121з-539/11.09.2014г.

ОТНОСНО: Прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост, открит със заповед рег. №Iз-967/08.05.2014г. на министъра на вътрешните работи

       На основание чл.46 вр. чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 33, т. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи и въз основа на протокол рег. №20412/02.07.2014г., изготвен от комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, назначена със заповед рег. №Iз-967/08.05.2014г. на министъра на вътрешните работи,

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Прекратявам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:

Площ от 2,00 (два) кв.м, находяща се във фоайето на административната сграда на ОДМВР Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, с предназначение - монтиране на банкомат поради липсата на подадени заявления за участие в определения срок – до 17,00 часа на 27.06.2014г.

2.Препис от настоящата заповед да се постави на информационното табло в сградата на ОДМВР Бургас, като се отбележи датата на поставяне, както и на интернет страницата на ОДМВР Бургас.

3.Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез министъра на вътрешните работи пред Върховния административен съд.

Копие от заповедта да се изпрати на директора на ОДМВР Бургас за сведение и изпълнение.

                                                                                                               МИНИСТЪР: /п/

                                                                                                                           Йордан Бакалов

 

27.05.2014 г.

 

 

       Министерството на вътрешните работи съобщава, че със Заповеди рег. №Із-969/08.05.2014г., рег. №Із-967/08.05.2014г. и рег. №Із-971/08.05.2014г. на министъра на вътрешните работи са обявени търгове с тайно наддаване, които ще се проведат на 30.06.2014г. за отдаване под наем следните недвижими имоти:

       1. Площ от 1.00 (един) кв.м., находяща се в адм. сграда на ОДМВР Бургас, гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, с предназначение: монтиране на автомат за топли напитки, при първоначална месечна цена-110,40 лв. без ДДС за 1.00 кв.м. Консумативни разходи-за сметка на наемателя месечно – 42.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 11.00 лв.

      2. Площ от 2.00 (два) кв.м., находяща се в адм. сграда на ОДМВР Бургас, гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, с предназначение на обекта: монтиране на банкомат, при първоначална месечна цена: 92,00 лв. без ДДС за 1 (един) кв.м. Консумативни разходи- за сметка на наемателя месечно – 42.00 лв. без ДДС. Депозит за участие-18.40 лв.

       3. Площ от 2.00 (два) кв.м., находяща се в адм. сграда на група “РОППСС” в сектор “Пътна полиция”, ОДМВР Бургас, гр. Бургас, ул. “Янко Комитов” № 34, с предназначение на обекта: монтиране на банкомат, при първоначална месечна цена: 56.00 лв. без ДДС за 1 (един) кв.м. Консумативни разходи- за сметка на наемателя месечно – 42.00 лв. без ДДС. Депозит за участие-11.20 лв.

    Срок на наемното отношение–7 (седем)г. Цена на тръжната документация: – 12.00 лв. с ДДС, платими в брой в касата на ОДМВР – Бургас или по банкова сметка: IBAN BG 47STSA93003100001001, BIC STSABGSF.

    Срок и място на закупуване на документация за участие- всеки работен ден от 16.06.2014г. до 27.06.2014г. включително, от 09.00 ч. до 12.00 ч. в сектор “ФО” при ОДМВР Бургас, гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” №46.

     Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга- до 17.00ч. на 27.06.2014г. включително, в деловодството на Областна дирекция на МВР – Бургас.

 

 

10.05.2014 г.

 

            Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповеди рег.N I-з-973/08.05.2014г., I-з-975/08.05.2014г., I-з-977/08.05.2014г. на министъра на вътрешните работи са обявени търгове с тайно наддаване, които ще се проведат на 17.06.2014г., за отдаване под наем следните недвижими имоти:

         1. Помещение от 12,00 кв.м, находящo се в гр. Бургас, ж.к. ”Славейков”, местност Марика, административна сграда на “ПП-КАТ-РОППС” с предназначение – банков офис при първоначална месечна наемна цена -174,00 лв./ сто седемдесет и четири лева/ за 1 кв.м  без ДДС. Депозит за участие- 208,80 лв.

         2. Помещение от 3,2 кв.м, находящо се в адм.сграда на Първо РУП на ОДМВР Бургас, гр.Бургас, ул.”Георги Кирков”15 с предназначение – банков офис при първоначална месечна наемна цена – 314,16 лв./ триста и четиринадесет лева и шестнадесет стотинки/ за 1 кв.м  без ДДС. Депозит за участие -100,53 лв.

        3. Помещение от 93,92 кв.м, находящо се в се в адм.сграда на РУП Несебър при ОДМВР Бургас, община Несебър, к.к.”Слънчев бряг”, местност “Адата”,  с предназначение –заведение за обществено хранене при първоначална месечна наемна цена– 19,47 лв./ деветнадесет лева и четиридесет и седем стотинки / за 1 кв.м  без ДДС.Депозит за участие- 208,80 лв.

        Срок на наемните отношения – 7 /седем/ години.     Цена на тръжната документация за всеки обект: 10.00 лв.,  платими в брой в касата на ОДМВР-Бургас или по сметка BIC STSABGSF IBAN BG47STSA93003100001001.

         Срок и място за закупуване на документацията за участие  –от 03.06.2014г. до 16.06.2014г. включително, всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа в сектор “Финансово осигуряване” на ОДМВР Бургас,  с адрес: гр.Бургас, ул.”Христо Ботев” 46.

         Краен срок и място за приемане на заявление за участие - до 17.00 часа на 16.06.2014г. включително, в деловодството на ОДМВР Бургас, с адрес: гр.Бургас, ул.”Христо Ботев” 46.

 

15.04.2013 г.