МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР -БУРГАС

ул. "Христо Ботев" № 46, 8000 гр. Бургас

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

 

Извършване на строителни и монтажни работи, свързани с рехабилитиране на пешеходни пътеки (29.08.2012 г.)

 

 

Проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи в административни сгради, в помещения за задържани лица и в котелни помещения, находящи се в обекти, предоставени за управление на ОДМВР Бургас (29.08.2012 г.)

 

 

Възлагане на допълнителни видове СМР и промени по време на строителството за обект "Преустройство на сграда-бивше общежитие - бл.60, ж.к. "Лазур" гр. Бургас за нуждите на 5-то РУП към ОД на МВР - Бургас"/Уведомяваме ви, че ценовите предложения на участниците в процедурата ще бъдат отворени от назначена комисия на 19.10.2012 г. от 10:00 часа в Административната сграда на ОДМВР гр. Бургас ул.Хр.Ботев № 46./

 

 

Доставка на природен газ до обекти, управлявани от ОДМВР -Бургас на територията на област Бургас

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

по чл. 22г от Закона за обществените поръчки за поддържането на профила на купувача и реда, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача на ОДМВР Бургас съобразно функциите й на възложител по смисъла на чл. 7, т.1 от Закона за обществените поръчки

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори в Областна дирекция на МВР - Бургас

 

Договор № 9080_155 за снабдяване с електрическа енергия (08.04.2015 г.)