Достъп до информация

 

Достъпът до обществена информация, която е създадена и/или съхранявана от ОДМВР-БУРГАС се осъществява чрез устно запитване или чрез  подаване на писмено заявление, което, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ задължително съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Постъпилите заявления, несъдържащи данните по т. 1, 2 и 4, се оставят без разглеждане.

 

Писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация се приемат в ОДМВР-БУРГАС или РУП Бургас и региона, информация за адресите се съдържа в сайта на ОДМВР Бургас.

Формата за предоставяне на обществена информация се определя с решение за всеки конкретен случай и е съобразена с посочената от заявителя форма, която съгласно ЗДОИ може да бъде:

1. преглед на информацията - оригинал или копие;

2. устна справка;

3. копия на хартиен носител;

4. копия на технически носител.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от  посочените форми.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово- говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Достъп или отказ от предаставяне на обществена информация се осъществява след издадено рашание или уведомление по чл. 28 от ЗДОИ от директора на ОДМВР-БУРГАС, като екземпляр от него се изпраща и на заявителя.

В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, задължително се посочват:

1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

3. структурата или служителя, които ще предоставят достъп до исканата обществена информация;

4. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

5. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

6. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация;

7. редът за обжалване.

В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация.

Връчването на решението за достъп до обществена информация се осъществява лично срещу подпис на заявителя върху копие на същото, или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Достъп до обществена информация се предоставя от служители на структурата и на местата, определени в решението.

При поискване от страна на заявителя се изготвя писмена справка за определянето на разходите и му се предоставя. Справката се изготвя в два екземпляра, като единия се предоставя срещу подпис на заявителя, а другия се съхранява заедно с копието на решението, в структурата, предоставила достъпа до обществена информация.

 

Обществена информация се предоставя след представяне от заявителя на платежен документ за заплащане на определените разходи. Разходите се определят съгласно нормативите, определени със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министерството на финансите /обн. ДВ, бр.98 от 13.12.2011 г./.

Заплащането се извършва по сметката на ОДМВР-БУРГАС в Банка ДСК АД, клон Бургас:

IBAN: BG 47 STSA 9300 3100 0010 01 

 

При предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и служителя, предоставящ исканата информация. Протоколът се изготвя в два екземпляра – по един за двете страни.

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация по смисъла на чл. 36 от ЗДОИ.